Datum Schulungstitel Dauer Dozent

19.06.2017 - 21.06.2017

Qt für Anwendungsentwickler

3 Tag(e)

Alexander Nassian

22.06.2017 - 22.06.2017

Qt Embedded Customization

1 Tag(e)

Alexander Nassian

04.07.2017 - 06.07.2017

Ansible

3 Tag(e)

B1 Systems

19.07.2017 - 21.07.2017

Moderne Frontendentwicklung (HTML5, CSS3, JavaScript)

3 Tag(e)

Peter Kröner

01.08.2017 - 03.08.2017

Docker

3 Tag(e)

B1 Systems

01.08.2017 - 03.08.2017

Chef Fundamentals

3 Tag(e)

B1 Systems

21.08.2017 - 25.08.2017

LPIC-1

5 Tag(e)

Michael Gisbers

22.08.2017 - 24.08.2017

Ceph

3 Tag(e)

B1 Systems

04.09.2017 - 08.09.2017

LPIC-2

5 Tag(e)

Michael Gisbers

05.09.2017 - 07.09.2017

Puppet

3 Tag(e)

B1 Systems